فوبیای مدرسه

فوبیای مدرسه یا مدرسه هراسی در کودکان تجربه اضطراب ناشی از مدرسه برای کودکان غیرمعمول نیست. در حالی که برخی از سطوح دلهره طبیعی است، فوبیای مدرسه در کودکان یک…
فوبیای مدرسه

پرخاشگری در کودکان

پرخاشگری در کودکان موضوعی است که سبب نگرانی والدین، مربیان و مراقبان کودک می شود. این رفتاری است که مقابله با آن می تواند چالش برانگیز باشد.  پرخاشگری در کودکان…
پرخاشگری در کودکان
keyboard_arrow_up